Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden RijAm rijschoolsoftware

  1. Algemeen

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen van door DataClip BV uitgegeven software.

1.2 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

1.3 DataClip blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van een software applicatie op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door DataClip in dat geval deels gerestitueerd.

1.4 DataClip is bevoegd wijzigingen in de abonnementsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip van in werking treden. DataClip zal de gewijzigde abonnementsvoorwaarden tijdig aan de abonnee kenbaar maken.

1.5 Deze voorwaarden zijn – evenals abonnementsprijzen – onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.

  1. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan.

  1. Duur

3.1 Het abonnement kent een minimale contractsduur van 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  1. Opzegging

4.1 Een abonnement kan per brief of per e-mail worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

4.2 De ontvangst van een opzegging wordt door DataClip per brief of e-mail aan abonnee bevestigd.

4 .3 Indien de abonnee gedurende de abonnementsperiode overlijdt is geen opzegtermijn van toepassing en worden reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden deels gerestitueerd.

  1. Adreswijzigingen

5.1 Adres- en/of bankwijzigingen dienen uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum schriftelijk of per email aan DataClip te worden doorgegeven.

  1. Betaling

6.1 Abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

6.2 Alle abonnementsprijzen zijn exclusief BTW.

6.3 Wijzigingen van de abonnementsprijs worden tenminste vier weken voor de ingangsdatum gecommuniceerd op de website van de DataClip.

6.4 Betaling kan geschieden door middel van automatische incasso of door overschrijving van het factuurbedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening.

6.5 Betaling per automatische incasso geschiedt op basis van maandelijkse voortuibetaling, betaling per factuur geschiedt op basis van jaarlijkse vooruitbetaling.

6.6 Ingeval van niet tijdige betaling, daaronder begrepen stornering van afgeschreven abonnementsgelden, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.

6.7 Indien betaling ondanks aanmaning daartoe uitblijft is DataClip gerechtigd het abonnement met directe ingang te beëindigen. De abonnee blijft in dat geval het abonnementsgeld en de reeds in rekening gebrachte aanmaningskosten verschuldigd, alsdan te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.

  1.  Persoonsgegevens

7.1 De persoonsgegevens van de abonnee worden verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van DataClip. DataClip zal ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking.

7.2 Op de verwerking van persoonlijke gegevens zijn de bepalingen van de AGV van toepassing.

7.3 De abonnee kan zijn/haar gegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een brief of e-mail te sturen naar DataClip.

  1. Slotbepaling

8.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van DataClip BV .

8.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.